Kullborg

Skolan lades ner 1963

Kullborgs skola byggdes 1906. Kravet på en större skola hade då ökat eftersom bygden växte i och med alla gruvarbetare med familjer som kom hitflyttandes. En period var det ett hundratal barn som undervisades och man kan förstå att det var ganska trångt.

Den första läraren som omtalas är J.V.H Östergren, han var lungsjuk och avled 1909. Hans efterträdare Maria Eriksson var inte behörig, men fick tjänsten på grund av att ingen behörig fanns att tillgå. Hon fick guldmedalj för lång och trogen tjänst 1929. Maria undervisade även i flickslöjden medan Adolf Andersson (Björkliden) hade gosslöjden. Från och med 1914 inrättades särskild småskola. Blenda Bergman fick tjänsten som småskollärarinna. En annan lärare som tjänstgjorde vid Kullborgs skola var Elsa Cederhjelm. Hon bodde i lärarbostaden i Kullborg i många år. I ett litet rum och kök, i det senare fanns det bara plats för en järnspis ett bord och två stolar. Varefter barnantalet minskade, ökade dock bostadens storlek. Elsa Cederhjelm gifte sig senare och fick namnet Wigren, Hon bodde då i Solbacken som ligger i närheten av Kullborg.

På skolschemat från 1880-talet kan man hitta vitsord från följande ämnen: Biblisk historia, Gamla och Nya Testamentet, Luthers lilla Katekes, De fyra räknesätten, valda berättelser ur fädernelandets historia, Människan och Djuren och slutligen Allmän översikt över världsdelarna. Man hade även sång på schemat och något lite gymnastik.

Läraren hade en tillsyningsman som kan liknas vid dagens vaktmästare han hade till uppgift att hämta elever som uteblivit från skolan. 1910 beslutades att tillsyningsmannen skulle inventera efter varje lärarbyte, vilket var tämligen vanligt, då behörighet ofta saknades.

Skolmaterialet var ganska begränsat, härom finns att läsa att 1 exemplar av Lärobok i gymnastik inköptes 1912 till Skällviks församling. 12 exemplar av Folkskolans läsebok inköptes 1909 till skolan.

Fortsättningsskolan pågick när de andra barnen hade lov och började oftast den 15 januari – 20 februari, men även 15 juni – 20 juli. Skolrådet föreslog 1920 att forsättningsskolan skulle bli obligatorisk. 1940 centraliserades fortsättningsskolan och det utgick skolskjuts vartannat år från Nartorp till Skällvik och vartannat år från Skällvik till Nartorp. Axel Furen hade skolskjutsen.

Comments are closed.